NAJČITAJEME ČLANKY

Јан Гус - реформатор църкве и правописанија

Мистр Јан Гус (1371, Гусинец/Husinec – 6-иј Јулиј 1415, Констанц/Konstanz) је был чешскиј църквениј духовник, средновіековиј мыслител, реформатор и казател в народнем јазыке. От лета 1398 је учил на Пражскеј Университіе, и в летах 1409-1410 је был јеј ректором. Јан Гус је такоже реформирал чешске правописаније в латинскеј абецедіе и јест автором специјалних диакритичних знаков над писменами (č, š, ž, á, ó, ż, ń, ...) иже сут днес користими от многих народов и в междусловіенских јазыках.

Јаново казаније в Бетлемскем храміе в Праге.

 

 

Јан Гус је в својих религијних казанијах и читанијах критиковал нравну біеду и грехопаданије римско-католичскеј цръкве. Был је инспирован идејами англијскего теолога Джона Виклифа (John Wykliff) и идеалами старего оригиналнего христијанства пред схисмој в годиніе 1054. Казал, же христијану јест треба слышети слово божије в јего роднем разумивем јазыке, читати Библију и знати писаније и читаније в роднем јазыке, и јест треба јему пријимати не толико хлеб јако тіело Христово но такоже вино јако кърв Христову. По тутеј причиніе червена чаша вина јест доднес официјалниј сымбол и застава гуситских реформатов.

 

Глаголеније из једнего Јанова казанија : „Віерниј христиане, искај правду, слыш правду, уч себе правду, љуб правду, говор правду, държ правду до смърти!“

Римско-католичска цръква је прогласила Јана Гуса херетиком, јего науку за херезију и екскомуниковала јего. В градіе Костница (Konstantz), кдіе је был Јан Гус призван на теологицке беседованије в концилијум с другими тхеологами да бы могл обранити своје ученије, је был по ніеколика јавних слышаних назван херетиком, осудіен на смърт в огњи и дан в темницу. После темнице је был спален у древіенего стълпа. Јего попел је был разметан в реку Рхеин (Rhein), да бы Чехом не остало нијакеј памети на њего.

 

 

На будуще лето (30. Маја 1416) в том равном міестіе је был спален јештіе другиј ческиј казател Јероным Пражскиј, колега Јана Гуса. Спаленије и смърт двих ческих казателов и реформаторов римско-католичскеј църкве је ваздвигнуло между многими ческими људми великиј гніев и бурјеније, ескаловало ситуацију и приведло народ в гуситску револуцију и зли војны с западноеуропскими народами. Римскиј папеж и цесар послали против Чешскему народу 4 крижови армије, но Чехи сут себе всегда убранили.6. Јул - ден смърти мистра Јана Гуса је славен јако чешскиј народниј праздник. Стара гуситска бојова піесња "Ктоже сут божији бојовники и закона јего" јест химном днешнеј Чешскеј армије. Јан Гус и Јероным Пражскиј сут днес светими мучениками чехословацкеј гуситскеј и чехословацкеј православнеј църкве и римскиј папеж Јан Павел II. се в имени римско-католичскеј църкве в г. 1999 извинише за јего смърт.

 

(ns)

sreda, 27. September 2023

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV