NAJČITAJEME ČLANKY

"Sclavi istius patrie" ili bavorski slověni.

O Slověnah živših na prostorah dnešnego izhodnego Němecska je bylo napisano uže mnogo knig, no věčinstvo publikacijej jest o Polabskih ili Pomorskih Slověnah.
Na žalost, malo je knig o slověnskih plemenah živših v dnešnej Bavariji ili na severu dnešnej Avstriji. Zamyslete se koliko togo znajete o slověnah, ktory sut žili v krajinah okolo rěk Naab, Mohan ili rěky Regnitz tekučej črez grad Norimberk.

 

 

 

 

Dokazov o slověnskih naselenijah v Bavariji i severnoj Avstriji jestvuje mnogo. Kromě bogatih arheologičnih otkrytijej ili jezykovih razborov městnih toponymov (toponym-imena rěk, gor, gradov), preživělo do naših vremen mnogo pisemnostij, ktori govorjut i dokazujut o byvših slověnah kako o mnogočetnem pokoleniju živšim na tutih teritorijah.  Prevoděnije iz članka http://www.zkracovatko.cz/9AjIyV 

Dle klasičnej arheologije sut slověni načeli s naselenijem severnej i severno-izhodnej Bavariji uže v 6. věku iz trih směrov. Častj slověnskej populacije  sut doišla vdolž rěky Dunaj, věro-dostojno kako uběžanije ot Avarov. Drugi družiny slověnskih kolonistov sut doišli črez češske granične gory i ustavili svojih domov u rěky Naab-Naabski Slověni.
Posledny kolonističski natisk je byl ot s'rbskih plemen iz Posalija-Mohanski ili Regničski Slověni.

Netradični istoričski školy govorjut, že slověnski ljud tamo je žil ot neolita-Teorije paleotičskej kontinujity i někaki teorije měšajut tuti dvě možlivosti i govorjut, že slověnski zemjedělnici tamo sut žili uže pred velikim dviženijem narodov , http://www.zkracovatko.cz/qqdumH, i že v vremenah velikego dviženija narodov  sut doišla druga slověnska plemena iz vazhoda.

https://sites.google.com/site/sophologia/historiographia/slavogonia

http://www.continuitas.org/


 

Lětopisi, kdě jest pisano o slověnah

741 g.-najstarejše zapisanije o Slověnah v osnovnom dokumentu eparhije v gradu Wurzburg.
800 g.-kralj Karel Veliky je nakazal wurzburskemu episkopu osnovati 14 misijnih kostělov s cěljem i naměrenijem pokrstěnija Slověnov žijučih okolo rěk Mohan i Regnitz.
805 g.-nakazanije Karla Velikego, takorěčena "Diedenhofenska kapitula", da by nikto ne prodaval oružije slověnam, glavno t'rgova centra Hallstadt u Bamberga, Forchheim u Norimberka i Premberg u Regensburga.
863 g.-v podarkovom dokumentu Ludvika Němca monastiru v Niederaltaich jest spominěnije o "villam quae vocatur Nabavinida iuxta rivulum Trebinam" (ves Nabin u Deggendorfa).
8-10. stolětije- v svezi s podarkami pro monastir Fulda, pro kostěly v Wurzburgu i Ansbachu, jest na mnoga městah v pisanih dokumentah govorěno o těhto krajinah kako o zemjah slověnov "in terra Slavonica".
1007 g.-v osnovnom dokumentu eparhije v Bambergu jest napisano, že eparhija je byla osnovana primarno s cěljem pokrstěnija slověnov "ut et paganismus Sclavorum destrueretur".
1059 g.- govori kniga "Codex probationum ad episcopatum Bambergensem"  o otporu i protivdějstvu slověnov k hristianizaciji, o nevolji i neohotnosti platiti podankov, i o povratěniju slověnov k poganskim ritualam.

 

Razbor městnih imen

Slověnski imena jest možno naiti v različnih nazvanijah putijej, rěk i malih tokov najmie v regionah Gorna Falc (Ober-Pfalz), Gorni Franky (Ober-Franken).
Toliko samo častj slověnskih nazvanijej je byla prijata novimi němecskimi kolonistami. Pytanijem sut često-frekventirovani osobni imena Windisch, Winden, ktori sut byly do naših vremen prezentirovany kako germanski.
No jih vnutrena i detailna analyza indikuje i pokazuje, že tuti imena ne sut ot germanskego slova winden-vietr, no věro-dostojno ot Wenden-Slověn.

 

Arheologičski iztočniky

Arheologičskih objavov jest mnogo, najmie keramika s typičnimi ornamentami izobrazujučimi " v'lny, v'lnky, spiraly.
Metalovi slověnski dragocenosti na ktorih jest možno viděti kulturne vlytije ot Čehov, Posalskih Srbov ili Velikoj Moravy.
Slověnski groby sut iz jednej strany čisto poganski, tako-rěčeni mogily-nasypanija iz gliny, no iz drugej strany takože hristianskego typa, s ljudskimi skeletami.
V mnoga grobah jest možlivo viděti měšanije franskego i slověnskego pogrebnego rituala. Zajedno s m'rtvimi sut v grobah različni věči i predmety, kako dragocenosti, oděnije, oružije i jadenije.

Na zaključenije jest možno skazati, že v tutih krajinah je bylo relativno spokojne spolu-žitije Slověnov s Frankami, v različju ot situacije, ktora je byla na severu v Polabiju.
Drugim dokazanijem prava Bavorskih Slověnov jest unikatny dokument "Inqisitio de theloneis" (listina jest uložena v gradu Pasov), ktorym kralj Ludvik Děte, je rukovodil i kontroloval platěnije podankov iz t'rgovanija medžu Bavory i Moravskimi Slověny, kdě Bavorski Slověni imajut specifičny status.

(ns/ms)

poneděljek, 25. Maj 2020

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV