NAJČITAJEME ČLANKY

Кратке изповѣданије гробара


Кратке изповѣданије гробара - Kratke izpoviedanije grobara
Автор: Ото Бруссиг - Avtor: Oto Brussig

 


Был јест мраз, на конце јануара, земја твърдѣјша от камене. Бил јесм до њеј како дивы...лучше речено тако, како јесм могл, убо не јесм ни најмладѣјшы ни најтенчејшы и такоже лекар ми у всјакeго нечестего посетѣнија јего ординације говори, да бых употребивал лекы за высокы кръвны притиск редовно, бо то може имати недобры конец и...

 


… съкратю своју реч, проти всјакеј мојеј снаге јест то ишло тежко и зато јест при копанији пот из мне текл и ту устами и ту носом јесм гонил всјаку молекулу ваздуха. На правеј странѣ нашего гробища близ дома жалости сут были нови гробы.

Byl jest mraz, na konce januara, zemja tv'rdiejša ot kamene. Bil jesm do njej kako divy...lučše rečeno tako, kako jesm mogl, ubo ne jesm ni najmladiejšy ni najtenčejšy i takože lekar mi u vsjakego nečestego posetienija jego ordinacije govori, da byh upotrebival leky za vysoky kr'vny pritisk redovno, bo to može imati nedobry konec i … s'kratiu svoju reč, proti vsjakej mojej snage jest to išlo težko i zato jest pri kopaniji pot iz mne tekl i tu ustami i tu nosom jesm gonil vsjaku molekulu vazduha. Na pravej stranie našego grobišta bliz doma žalosti sut byli novi groby.

Сдѣ не јест ми се было треба страховати, же изкопају бѣле кости главы, иже быху мне тегали к размышленијам тыпа “Быти, или небыти?”. Се слова не имају из мојеј главы, то наш духовны отец јест тако често мыслил при обходѣнији нових јамъ вмѣсто главы устами … а назад к тому, щоже хочу съказати. Хотѣл јесм вам само показати моју работу. Изкопаније реднеј глубокеј јамы не јест ми нынѣ вазело всјаке вѣкы, како јест се ми то когда-тогда сълучило при нѣкојих других мъртвих. Јим, сущим дълге време без гроба јест треба быти на путованији до конца свѣта а нѣкогда јих можу съретити и тогда мне умѣјут престрашити. Даже до смърти. Имају к њеј близко в всјакем направенији, то јест исто...убо...јесм глубил гроб про једнего...был јест причaстник стреланија в ночнем стриптизнем баре, или не само причастник, али иницијатор...убо...про нѣкакего мафијана...како знају, же јест был мафијан?...не знају, само јесм о њем много слышел...

Sdie ne jest mi se bylo treba strahovati, že izkopајu biele kosti glavy, iže byhu mne tegali k razmyšlenijam typa “Byti, ili nebyti?”. Se slova ne imaju iz mojej glavy, to naš duhovny otec jest tako često myslil pri obhodieniji novih jam' vmiesto glavy ustami … a nazad k tomu, štože hoču s'kazati. Hotiel jesm vam samo pokazati moju rabotu. Izkopanije rednej glubokej jamy ne jest mi nynie vazelo vsjake vieky, kako jest se mi to kogda-togda s'lučilo pri niekojih drugih m'rtvih. Jim, suštim d'lge vreme bez groba jest treba byti na putovaniji do konca svieta a niekogda jih možu s'retiti i togda mne umiejut prestrašiti. Daže do sm'rti. Imaju k njej blizko v vsjakem napraveniji, to jest isto...ubo...jesm glubil grob pro jednego...byl jest pričastnik strelanija v nočnem striptiznem barе, ili ne samo pričаstnik, ali inicijator...ubo...pro niekakego mafiјana...kako znaju, že jest byl mafiјan?...ne znaju, samo jesm o njem mnogo slyšel...

А назад к вечи. Тому злосыну сут при том стреланији отстрелили велику част лица а ради сеј причины про обновеније јего изгледа јест был Феро недостојен...пытајете, же кто јест Феро? То јест чловѣк из нашеј погребнеј службы, имајучы мејкап и очне щетечкы, устројиваје мъртве, да бы изгледали како живи. Но тој мафијан јест изгубил всу чељусть, а зато сут позвали специјалиста из Чехије, иже јест донесл нѣкоје компоненты из ПВЦ и силикон, а сущы тако “оружен”, лицо от носа доле јест тому ганстру съдѣлал наново! Добро слышите. По фотографији, којуже јест му дала јего родина.

A nazad k veči. Tomu zlosynu sut pri tom strelaniji otstrelili veliku čast lica a radi sej pričiny pro obnovenije jego izgleda jest byl Fero nedostojen...pytajete, že kto jest Fero? To jest človiek iz našej pogrebnej služby, imajučy mejkap i očne štetečky, ustrojivaje m'rtve, da by izgledali kako živi. No toj mafijan jest izgubil vsu čeljustj, a zato sut pozvali specijalista iz Čehije, iže jest donesl niekoje komponenty iz PVC i silikon, a sušty tako “oružen”, lico ot nosa dole jest tomu ganstru s'dielal nanovo! Dobro slyšite. Po fotografiji, kojuže jest mu dala jego rodina.

Говорю вам, могл јесм на њем очи оставити. Но то круженије около јего отворенего погребнего ложка с мојими пијанскими очима въбоднутими до того великего дѣла чешскего специјалистa јест причинило, же моја нога јест удерила до древѣнеј конструкције...и та не јест  удържала ложко, бо мафијан јест был превеликы муж. Тој јест съпаднул на земју и ја јесм съпаднул на њего...Боже...јещѣ нынѣ ми в главѣ звучи дивы блазнивы смѣх, јимже сут мне обдаровали вси свети около. Не ти јествујучи, да бы было јасно, не јесм блазен, не слышу мъртвих (само јих видю), али ти древѣни, иже стојут в капелле, кдѣже јест было тѣло показано. Таких дивих не јесм јих видѣл никогда преждѣ.

Govoriu vam, mogl jesm na njem oči ostaviti. No to kruženije okolo jego otvorenego pogrebnego ložka s mojimi pijanskimi očima v'bodnutimi do togo velikego diela češskego specijalista jest pričinilo, že moja noga jest uderila do drevienej konstrukcije...i ta ne jest  ud'ržala ložko, bo mafiјan jest byl preveliky muž. Toj jest s'padnul na zemju i ja jesm s'padnul na njego...Bože...ještie nynie mi v glavie zvuči divy gnily smieh, jimže sut mne obdarovali vsi sveti okolo. Ne ti jestvujuči, da by bylo jasno, ne jesm blazen, ne slyšu m'rtvih (samo jih vidiu), ali ti drevieni, iže stojut v kapelle, kdie jest bylo tielo pokazano. Takih divih ne jesm jih vidiel nikogda preždie.


Вса са веч јест была велика тегота на моју псыхику и хотѣл јесм отбѣгнути що можно најдалејше … паника, истино вы такоже си ју знајете изобразити. Дых ми јест пълно дошел на конце гробища. Тако јесм тамо стојал, задыханы, пърси сут се ми хотѣли разтъргнути, али потом јесм се вратил до капеллы, бо...помагаје ми таке то оммм-оммм. Гробар јесм, иже се моли како тибетскы монах. Тој ваш смѣх јесм ждал, уже мне болше не убиваје. Пытајете како јесм пришел к тому? То јест се сълучило тако, же ми јест отворил врата знанија једин правовѣрны буддхиста, мој пријатељ из кърчмы. Вѣрно то помагаје, на кризне ситуације како јест са не јествује лучшы лек. Личне изкушеније, имајете истину. Помогло јест ми то и нынѣ, како всегда. Шок јест поминул, мозог јест ми зачал дѣлати. Покојно јесм се вратил к тому мъртвему преступнику закона. Долна част јего лица јест остала цела, истино јест была добро съдѣлана, треба јест тако дѣло похвалити, али јест се разбила върхна част! Прозревшы редно лицо јесм мыслил, же мне на мѣстѣ смърт съкоси. Вам бы было треба видѣти тој разбомбардираны фејс, власы сут ми се на главѣ горе коренами поставили...не знам, да ли имају разписовати все морбидне детајле. Не? Не?? Не??? ОК, буду...убо...до ока јест се забоднул клинец и нѣщо остре јест отскалповало јего кожу от левего ока до половины чела...Фуууууј!...За моју душу фуууууј!

Vsa sa več jest byla velika tegota na moju psyhiku i hotiel jesm otbiegnuti što možno najdalejše … panika, istino vy takože si ju znajete izobraziti. Dyh mi jest p'lno došel na konce grobišta. Tako jesm tamo stojal, zadyhany, p'rsi sut se mi hotieli razt'rgnuti, ali potom jesm se vratil do kapelly, bo...pomagaje mi take to ommm-ommm. Grobar jesm, iže se moli kako tibetsky monah. Toj vaš smieh jesm ždal, no uže mne bolše ne ubivaje. Pytajete kako jesm prišel k tomu? To jest se s'lučilo tako, že mi jest otvoril vrata znanija jedin pravovierny buddhista, moj prijatelj iz k'rčmy. Vierno to pomagaje, na krizne situacije kako jest sa ne jestvuje lučšy lek. Lične izkušenije. Pomoglo jest mi to i nynie, kako vsegda. Šok jest pominul, mozog jest začal dielati. Pokojno jesm se vratil k tomu m'rtvemu prestupniku zakona. Dolna čast jego lica jest ostala cela, istino jest byla dobro s'dielana, treba jest tako dielo pohvaliti, ali jest se razbila v'rhna čast! Prozrevšy redno lico jesm myslil, že mne na miestie sm'rt s'kosi. Vam by bylo treba vidieti toj razbombardirany fejs, vlasy sut mi se na glavie gore korenami postavili...ne znam, da li imaju razpisovati vse morbidne detajle. Ne? Ne?? Ne??? OK, budu...ubo...do oka jest se zabodnul klinec i niešto ostre jest otskalpovalo jego kožu ot levego oka do poloviny čela...Fuuuuuj!...Za moju dušu fuuuuuj!
Що јесм съдѣлал? Јасно, само то, щоже јест было можно! Говориме тому импровизација, тако? Чешскего рембрандта јесм прекрыл детским чъртанијем... А не, после того, како моје дѣло јест видѣла родина мафијана, не сут мне низвъргнули до студенца. Убо никто не јест познал, щоже јест се събыло.  Тежко увѣрити, не буду се с вами прети, али глава јест остала такмо комплетна и оставши родинни члени, како јест се јавило, не сут били жедајучи высоке мастерске дѣло. На всјакы сълучај јесм “заболел“ а на погробанији не јесм се пријавил. Все събытија имају от Фера, иже јест въргал глину за мне.


Što jesm s'dielal? Jasno, samo to, štože jest bylo možno! Govorime tomu improvizacija, tako? Češskego rembrandta jesm prekryl detskim č'rtanijem... A ne, posle togo, kako moje dielo jest vidiela rodina mafijana, ne sut mne nizv'rgnuli do studenca. Ubo nikto ne jest poznal, štože jest se s'bylo.  Težko uvieriti, ne budu se s vami preti, ali glava jest ostala skoro kompletna i ostavši rodinni členi, kako jest se javilo, ne sut bili žedajuči vysoke masterske dielo. Na vsjaky s'lučaj jesm “zabolel“ a na pogrobaniji ne jesm se prijavil. Vse s'bytija imaju ot Fera, iže jest v'rgal glinu za mne.

И се все јест предходило тому, с чимже се хочу с вами поделити уже от початка, само јесм ушел в мышленији, како се ми събываје достаточно често. Же сте то узрели? ОК, никто не јест безгрешны. Убо...моја будуча невѣста јест была јего супруга! Того мафијана, право! И јест се самоубила. Красна, млада. Принесли сут ЈУ приближно два лѣтѣ после съмрти того мужа...јасно, можно се то велми не касаје једно другего, али ту малу историју о мафијанѣ мнѣ јест было треба вам изказати.


I se vse jest predhodilo tomu, s čimže se hoču s vami podeliti uže ot počatka, samo jesm ušel v myšleniji, kako se mi s'byvaje dostatočno često. Že ste to uzreli? OK, nikto ne jest bezgrešny. Ubo...moja buduča neviesta jest byla jego supruga! Togo mafijana, pravo! I jest se samoubila. Krasna, mlada. Prinesli sut JU približno dva lietie posle s'mrti togo muža...jasno, možno se to velmi ne kasaje jedno drugego, ali tu malu istoriju o mafijanie mnie jest bylo treba vam izkazati.


Никто не јест знал съказати, защоже јест си вазела живот. људи сут мудрили, же ЈЕЈ отход из свѣта јест абсурдны. Нынѣ јест тамо лежала в погребнем ложку! Не јест ЈУ было треба ни устројивати. Прекрасна како икона. Јесм се до ЊЕЈ вазљубил на първе ваззреније. А было јест ЈЕЈ треба до гроба ити, Боже! Така неправда. Три дни јесм ходил на ЊУ гледати. Омакавал јесм ЈЕЈ лицне кости, уста, рукы … Ако бы мне иностанѣ от нѣкдѣ възывали, же јест треба то или треба оно, не бых отишел от ЊЕЈ ни на секунду. Приблизивал јест се ден, когда јест имала изкончити в чърнеј земји пълнеј чървов и то не јесм могл изволити.

Nikto ne jest znal s'kazati, zaštože jest si vazela život. Ljudi sut mudrili, že JEJ othod iz svieta jest absurdny. Nynie jest tamo ležala v pogrebnem ložku! Ne jest JU bylo treba ni ustrojivati. Prekrasna kako ikona. Jesm se do NJEJ vazljubil na p'rve vazzrenije.  A bylo jest JEJ treba do groba iti, Bože! Taka nepravda. Tri dni jesm hodil na NJU gledati. Omakaval jesm JEJ licne kosti, usta, ruky … Ako by mne inostanie ot niekdie v'zyvali, že jest treba to ili treba ono, ne byh se ot NJEJ udalil ni na sekundu. Priblizival jest se den, kogda jest imala izkončiti v č'rnej zemji p'lnej č'rvov i to ne jesm mogl izvoliti.


Початком фебруара јест изнова мързло и ја јесм „чървил“ јаму мыслејуч о том, щоже с ЊОЈ хочу съдѣлати. На ЈЕЈ погробаније јест пришло много људиј. Помну, же на громаду непотребно закупених цвѣтов јест падал снег, донде не јест јих пълно закрыл. Не јесм измыслил нищо оригинално, али јест главно, же не сут ми на то пришли. Не јесм аматер, не дѣлају то първыкрат.

Počatkom februara jest iznova m'rzlo i ja jesm „č'rvil“ jamu myslejuč o tom, štože s NJOJ hoču s'dielati. Na JEJ pogrobanije jest prišlo mnogo ljudij. Pomnu, že na gromadu nepotrebno zakupenih cvietov jest padal sneg, donde ne jest jih p'lno zakryl. Ne jesm izmyslіl ništo originalno, ali jest glavno, že ne sut mi na to prišli. Ne jesm amater, ne dielaju to p'rvykrat.


Когда јесм вечер трудны како коњ пришел до дома, не јесм затопил в котле. Само јесм дал доле обутѣ и на добле поножке натегл јещѣ две болше, да не бы мраз ми кожу лизал. Въишел јесм до спаваљње и нашел ЈУ в својем ложку. Ваздух јест был хладнѣјшы нежели в ледъзаводѣ и ОНА свѣжа како јутренна роса...Истино мыслите, же јесм блазен! Али ако мѣните, же јесм си c ЊОЈ уживал, то не, ни сълучајно … с небогој? Не въходи в мышленије, Исусе Христе!


Kogda jesm večer trudny kako konj prišel do doma, ne jesm zatopil v kotle. Samo jesm dal dole obutie i na doble ponožke nategl ještie dve bolše, da ne by mraz mi kožu lizal. V'išel jesm do spavaljnje i našel JU v svojem ložku. Vazduh jest byl hladniejšy neželi v led'zavodie i ONA svieža kako jutrenna rosa...Istino myslite, že jesm blazen! Ali ako mienite, že jesm si s NJOJ užival, to ne, ni s'lučajno … s nebogoj? Ne v'hodi v myšlenije, Isuse Hriste!


Колико дълго јесм тој мъртвы труп при себе държал? А защо о ЊЕЈ тако неукрашено говорите, же мъртвы труп, не съглашу! Убо не јесте ЈУ знали. Дѣлал јесм, же ходиме заједно само нецеле два месеце. Ради времене...или скорејше ради ЈЕЈ разпада...еј-еј. Знал јесм, же јест мъртва, само не јесм си доказал признати, же не може ожити, же јест мъртва на вѣкы... когда јест была, убо јест была, хоть не јест была...Що? Говорите, же ми јест треба се упокојити? Вѣрно, оммм-оммм. Отдавал јесм ЈЕЈ въниманије, говорил с ЊОЈ. И сам не јест болше значило самотны. В своју велику власату руку јесм нежно сътискал ЈЕЈ, таке узке, гладке, красне...донде не јесте се загрејале. Гладил јесм јеј блескајуче кащанове власы јещѣ дълго после того, како јест блесканије пълно изчезло. Ја јесм ЈУ...да, то сут сълзы.

Koliko d'lgo jesm toj m'rtvy trup pri sebe d'ržal? A zašto o NJEJ tako neukrašeno govorite, že m'rtvy trup, ne s'glašu! Ubo ne jeste JU znali. Dielal jesm, že hodime zajedno samo necele dva mesece. Radi vremene...ili skorejše radi JEJ razpada...ej-ej. Znal jesm, že jest m'rtva, samo ne jesm si dokazal priznati, že ne može ožiti, že jest m'rtva na vieky... kogda jest byla, ubo jest byla, hotj ne jest byla...Što? Govorite, že mi jest treba se upokojiti? Vierno, ommm-ommm. Otdaval jesm JEJ v'nimanije, govoril s NJOJ. I sam ne jest bolše značilo samotny. V svoju veliku vlasatu ruku jesm nežno s'tiskal JEJ, take uzke, gladke, krasne...donde ne jeste se zagrejale. Gladil jesm jej bleskajuče kaštanove vlasy ještie d'lgo posle togo, kako jest bleskanije p'lno izčezlo. Ja jesm JU...da, to sut s'lzy.Али вам се не хоче ради мне сълзити, хоче се вам ради мне бљути, не јест ли тако? Тако то и имаје быти, како же инако? Уже не буду дале говорити, на конце јесме мојего повѣданија. Убо такмо. Јещѣ...извините, не хочу вас задържавати, али...ако имају истину говорити, нѣщо јест треба, да бых додал. Но предбежно отвъргају обвинѣније, же јесм перверзник. Не јесм ни некрофил...Никогда не јесм на ЊУ сегнул в сексуалнем значенији слова...Вѣрно! Нѣщо паметују, али то не јест се просто могло събыти. Не! Имају велми живу фантазију и уже точно не знају, щоже јест был сон и що истина, али…не, не јесм събытија укрыл до невѣдомија. Јесм о том крепко увѣрен! До пекла...(дълге мълчаније) …. а друге јесм хотѣл. Да, то уже буде последне перверзне грехопаданије, како нелепо мыслите. ОНА не јест была първа. Знајете, имају немоч за...нежнѣјшы пол...мъртвы пол. Јест то намного легше.  Погледајте на мне, како изгледају и що дѣлају. Имају страшне животне обычаје и безмѣрно пију алкохолске питија, моја работа јест тежка...без сливовице бых был давно на другом свѣтѣ, можете ми вѣрити. И не јесм никакы младец. Можност дѣлаје злодѣја, света јест то истина.

Ali vam se ne hoče radi mne s'lziti, hoče se vam radi mne bljuti, ne jest li tako? Tako to i imaje byti, kako že inako? Uže ne budu dale govoriti, na konce jesme mojego poviedanija. Ubo skoro. Ještie...izvinite, ne hoču vas zad'ržavati, ali...ako imaju istinu govoriti, niešto jest treba, da byh dodal. No predbežno otv'rgaju obvinienije, že jesm perverznik. Ne jesm ni nekrofil...Nikogda ne jesm na NJU segnul v seksualnem značeniji slova...Vierno! Niešto pametuju, ali to ne jest se prosto moglo s'byti. Ne! Imaju velmi živu fantaziju i uže točno ne znaju, štože jest byl son i što istina, ali…ne, ne jesm s'bytija ukryl do neviedomija. Jesm o tom krepko uvieren! Do pekla...(d'lge m'lčanije) …. a druge jesm hotiel. Da, to uže bude posledne perverzne grehopadanije, kako nelepo myslite. ONA ne jest byla p'rva. Znajete, imaju nemoč za...nežniejšy pol...m'rtvy pol. Jest to namnogo legše. Pogledajte na mne, kako izgledaju i što dielaju. Imaju strašne životne obyčaje i bezmierno piju alkoholske pitija, moja rabota jest težka...bez slivovice byh byl davno na drugem svietie, možete mi vieriti. I ne jesm nikaky mladec. Možnost dielaje zlodieja, sveta jest to istina.


Ја јесм је все СЕДМНАДЕСЕТ велми љубил. На всјаку вазпоминају и паметају је до једнеј. Јест то въниманија достојно, вѣрно? Седмнадесет. Касанова? Не, блудите в судѣнији … всјаку једну јесм безмѣрно ценил. А ВАНЕСА јест была последна. Та невѣста того мафијана. ЈУ јесм љубил најболше! Буду ЈЕЈ вѣрен, не хочу никаку другу, тако јесм обѣщал. На конец уже само једну дробност. Готовю се оттудѣ изчезнути. Из сего проклетего гробища, кдѣже јесм прожил всеј свој вазрастны живот и кдѣ јест погробена такоже ОНА. Нагромадил јесм нѣщо гроша, иду на студијне побытије до Тибета. Да, точно, с тѣм пријатељем из кърчмы. И що тамо? Не бојте, уже не буду дѣлати гробара. Истино! Оммм-оммм.


Ja jesm je vse SEDMNADESET velmi ljubil. Na vsjaku vazpominaju i pametaju je do jednej. Jest to v'nimanija dostojno, vierno? Sedmnadeset. Casanova? Ne, bludite v sudieniji … vsjaku jednu jesm bezmierno cenil. A VANESA jest byla posledna. Ta neviesta togo mafijana. JU jesm ljubil najbolše! Budu JEJ vieren, ne hoču nikaku drugu, tako jesm obieštal. Na konec uže samo jednu drobnost. Gotoviu se ottudie izčeznuti. Iz sego prokletego grobišta, kdieže jesm prožil vsej svoj vazrastny život i kdie jest pogrobena takože ONA. Nagromadil jesm niešto groša, idu na studijne pobytije do Tibeta. Da, točno, s tiem prijateljem iz k'rčmy. I što tamo? Ne bojte, uže ne budu dielati grobara. Možete mi vieriti! Ommm-ommm.

 

 

 

капелла - kapella - chapel

Иконѣ не јесте дѣле ни автора повѣдкы ни јеј преводитеља. Јесте иманијем авторов, јихже личност не познајеме.

Ikonie ne jeste diele ni avtora poviedky ni jej prevoditelja. Jeste imanijem avtorov, jihže ličnost ne poznajeme.

 

sreda, 18. September 2019

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV