Нове Лѣто 2013 Nove Lěto

Драги наши читатели,
Dragi naši prijateli,

желајеме Вам из сърдца много добре Нове Лѣто 2013,
želajeme Vam iz s'rdca mnogo dobre Nove Lěto 2013,
юбилеум 1150 лѣтъ от прихода Константина Философа и
jubileum 1150 lět ot prihoda Konstantina Filosofa i
јего брата Меѳодија к Словѣном и початка словѣнскей писемности.

jego brata Methodija k Slověnom i počatka slověnskej pisemnosti.

Ваша редакција
Vaša redakcija